Všeobecné podmienky

Ground Transportation Logistics Management

1 Platnosť

Nasledujúce Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na služby Ground Transportation Logistics Management s.r.o., šoférske služby a limuzín servis služby, najmä o automobilovej preprave cestujúcich, autobusovej doprave, prenajatí vozidiel, ako aj služieb z oblasti event manažmentu. Platí tiež pre všetky potenciálne ochranné známky so sekundárnym významom, a to aj keď nie sú výslovne dohodnuté inak. Tak dlho, ako využitie našich služieb trvá, naše podmienky sú záväzné. Odchýlky od našich podmienok sú možné iba ak sú zhotovené písomne a potvrdené z našej strany.

2 Zmluva a uzavretie zmluvy

Ponuky Ground Transportation Logistics Management s.r.o. sú nezáväzné. Objednávky a vyhlásenie o prijatí potvrdené v písomnej forme sa považujú za právne záväzné. Navyše, klient súhlasí s poskytnutím všetkých súvisiacich faktov s objednávkou, ako sú miesto objednávky, dátum, počet osôb, požadované vozidlo, počet kusov batožiny, meškanie. Informácie a údaje musia byť k dispozícii spoločnosti Ground Transportation Logistics Management s.r.o. v primeranej lehote pred začiatkom objednávky, a v konečnom, záväznom znení. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. nemá povinnosť overiť poskytnuté dáta alebo dokumentácie a ich správnosť. Zmeny, úpravy alebo dohody musia byť v písomnej forme. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. potvrdí objednávku, spravidla ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní. Zmluva tiež dospieva k záveru, že Ground Transportation Logistics Management s.r.o. skutočne poskytne objednané služby. Rezervácia cez online rezervačný formulár je právne záväzná, ale je tiež vždy potvrdená v písomnej forme Ground Transportation Logistics Management s.r.o.

3 Ceny

Ak nie je dohodnuté inak, v zásade sú ceny vždy platné podľa zverejneného cenníka na podstránke „instant rate lookup“ (https://book.mylimobiz.com/gtlm/RateLookup) spoločnosti Ground Transportation Logistics Management s.r.o. Náklady, ak nie je dohodnuté inak, ktoré sú uvedené ako súčasť zákazky, aby mohli byť osoby prepravované, nie sú zahrnuté a sú účtované zvlášť. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. ponúka dohodou potvrdenú cenu sedem dní, potom je nutné dojednať cenu opäť, pokiaľ nebola urobená objednávka.

4 Postupy realizovania služby

A. Súkromie zákazníka a dôvernosť: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. zaistí, že ani Ground Transportation Logistics Management s.r.o. a ani jej vodiči neodhalia identitu zákazníkov, ich trasy cestovania alebo služieb tretím osobám. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. a jeho vodiči upustia od požiadaviek o autogramy, fotografie či suveníry a vodiči sa zdržia obťažovania a zbytočného rozhovoru so zákazníkom.

B. Preferencie zákazníkov a profil: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. bude ctiť špecifických požiadaviek zákazníka, ktoré sú uvádzané ako rezervačné údaje do systému spoločnosti Ground Transportation Logistics Management s.r.o., vrátane, ale nie obmedzené na nasledujúce:

• Preferované kontaktné informácie: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. bude ctiť zákazníkov preferovaný spôsob kontaktu (napr. e-mail alebo text namiesto telefónneho hovoru) týkajúci sa všetkej komunikácie so zákazníkom, najmä potvrdenie. To bude tiež zahŕňať zákazníkovu preferovanú kontaktnú osobu (napr. asistentku zákazníka alebo cestovnú kanceláriu).

• Preferované pokyny vyzdvihnutia / vysadenia: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. bude ctiť všetky špecifické pick-up alebo drop-off pokyny zákazníka, ktoré sú povolené pre Ground Transportation Logistics Management s.r.o.

• Oblečenie: V niektorých prípadoch môže zákazník požiadať aby niektoré oblečenie nebolo nosené šoférom (napríklad oblečenie značky, ktoré zobrazuje logo konkurenta zákazníka). Napríklad, vodič nesmie nosiť topánky s logom Adidas, ak to je výslovne požadované zákazníkom v rezervačných údajoch.

• Ďalšie pokyny: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. sa bude tiež riadiť všetkými pokynmi poskytnutými zákazníkovým zástupcom alebo agentom, vrátane, ale nie obmedzených na akúkoľvek politiku a postupy týkajúce sa “paparazzi” alebo o iných tretích stranách sa usilujúcich sa o prístup ku zákazníkovi.

C. Doba pristavenia vozidla: Ground Transportation Logistics Management s.r.o. pristaví vozidlo na miesto vyzdvihnutia aspoň 15 minút pred plánovaným časom vyzdvihnutia, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazník na základe svojho vlastného uváženia, môže vyžadovať od Ground Transportation Logistics Management s.r.o. vozidlo na mieste 30 minút pred pre VIP rezervácie. V prípade, že vodič nedorazí v plánovanom čase, Ground Transportation Logistics Management s.r.o. bude aktívne kontaktovať zákazníka pre komunikáciu potenciálneho oneskorenia. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. sa zaväzuje informovať zákazníkov, akonáhle je potenciálne oneskorenie pravdepodobné.

D. Politiky pre konkrétne typy služieb: Ak nie je výslovne špecifikované inak podľa priania zákazníka a informáciami poskytnutými Ground Transportation Logistics Management s.r.o., Ground Transportation Logistics Management s.r.o. bude vychádzať z nasledovných zásad pre poskytovanie služieb:

Vyzdvihnutie pre komerčné lety:

Šofér bude čakať zákazníka podľa požiadaviek zákazníka, štandardne však v príletovej hale, pokiaľ to predpisy letiska povoľujú. Pre vyzdvihnutie z letiska Viedeň, šofér čaká zákazníka príletovej hale pred obchodom “Anker” (červený obchod na pravej prednej strane výstupu z batožinovej oblasti) s tabletom s menom zákazníka.

Vyzdvihnutie na terminály všeobecného letectva (FBO):

Šofér dorazí na FBO aspoň 30 minút pred plánovaným príletom.
Po príchode na FBO, šofér zaparkuje vozidlo na schválenom mieste a povolenom od zástupcu oddelenia služieb zákazníkom FBO na hlavnej recepcii.
Šofér poskytne zástupcovi oddelenia služieb zákazníkom zákazníkove meno, číslo chvosta lietadla a miesto, kde zaparkoval.
Šofér bude čakať vnútri lobby FBO s ceduľkou s menom zákazníka a víta zákazníka vo vstupnej hale.
V prípade, že vodič nemôže vítať zákazníka vnútri vestibuly FBO, GTLM s.r.o. musí kontaktovať zákazníka a bezodkladne oznámiť presné umiestnenie šoféra.
Šofér nikdy nevojde na letiskovú plochu bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa FBO a bez tohom, aby sa splnili všetky platné FAA a FBO nariadenia a postupy pre „asfaltový“ prístup.

Vyzdvihnutie v Hoteli:

Po príchode do hotela, šofér zaparkuje vozidlo na schválenom mieste a skontrolujte to s doormanom, recepciou alebo concierge.
Šofér poskytne hotelovému zástupcovi zákazníkove meno a umiestnenie vozidla.
Šofér bude stáť mimo vozidla, v prednej časti hlavného vchodu do hotela, s označením zobrazujúci meno zákazníka, až kým sa stretne so zákazníkom.
V prípade, že vodič nemôže vítať zákazníka pred hlavným vchodom, Ground Transportation Logistics Management s.r.o. musí kontaktovať zákazníka a bezodkladne oznámiť presné umiestnenie šoféra. V prípade, že vodič musí krúžiť okolo hotela kvôli dopravným predpisom a / alebo nedostatku parkovacích miest, Ground Transportation Logistics Management s.r.o. musí kontaktovať zákazníka a ho informovať o situácii.

Vyzdvihnutie vo verejných budovách (výstaviská / štadióny):

Po príchode ku budove, šofér zaparkuje vozidlo v schválenom mieste dobre viditeľnom od hlavného vchodu.
Šofér bude stáť mimo vozidla, pred hlavným vchodom alebo na inom mieste konkrétne vyžiadaným zákazníkom (napr. strana budovy alebo parkovacie garáže), s označením zobrazujúci meno klienta, až kým sa stretne so zákazníkom.
V prípade, že vodič nemôže vítať zákazníka pred hlavným vchodom, Ground Transportation Logistics Management s.r.o. musí kontaktovať zákazníka bezodkladne oznámiť presné umiestnenie šoféra.
V prípade, že vodič musí krúžiť okolo budovy kvôli dopravným predpisom a / alebo nedostatku parkovacích miest, Ground Transportation Logistics Management s.r.o. musí kontaktovať zákazníka a bezodkladne ho informovať o situácii.

Vyzdvihnutie v obytných častiach:

Šofér zaparkujete buď pred rezidenciou alebo na príjazdovej ceste, podľa toho, ktoré miesto poskytuje najvhodnejší prístup do vozidla.
Šofér bude stáť mimo vozidla pri čakaní na zákazníka, s označením zobrazujúci meno klienta, až kým sa nestretne so zákazníkom.

5 Vodiči

1. Každý vodič vykonávajúci služby musí byť riadne kvalifikovaný .

2. Vodiči a ostatní zástupcovia Ground Transportation Logistics Management s.r.o., prichádzajúci do kontaktu so zákazníkom, musia nosiť vyžehlenú bielu košeľu, kravatu, čierny oblek a leštené čierne oblekové topánky. Celkovo by šoférov vzhľad mal byť konzervatívny, profesionálny a uhladený .

3. Vodič vykonávajúci službu drží označenie obsahujúce meno klienta pre všetky vyzdvihnutia v prípade potreby.

4. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. riadi a vykonáva svoju činnosť a poskytuje služby všeobecne takým spôsobom, aby odrážali jej špičkovú kvalitu a dodržiavali takú dodatočne špecifickú kvalitu zodpovedajúcu celosvetovým normám.

6 Obmedzenie zodpovednosti / obmedzenia

Nároky na odškodnenie z nemožnosti výkonu a porušenia povinnosti sú vylúčené proti spoločnosti Ground Transportation Logistics Management s.r.o. rovnako ako proti jeho zástupcom, neplatí pre úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Zodpovednosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. je obmedzená na maximálne 3-násobok ceny dohodnutého výkonu. Osobné zranenia sú z poistenia spoločnosti obmedzené do výšky 10.000 € za poškodenú osobu. Všetky nároky na základe pracovného výkonu v Ground Transportation Logistics Management s.r.o., ktoré prichádzajú do úvahy, musia byť predložené v písomnej forme, do 3 pracovných dní po skončení platnosti zmluvy s Ground Transportation Logistics Management s.r.o.

Ground Transportation Logistics Management s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo zlyhanie v dôsledku určitej sily alebo udalostí, ktoré spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. pokladá za ťažké alebo nemožné dokončiť (to zahŕňa najmä technické poruchy, Božie zákony, súvisiace s počasím, nariadenia vlády, štrajky, pracovné výluky, demonštrácie, atď), a to aj v prípade, dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti Ground Transportation Logistics Management s.r.o. dokonca so záväznými a potvrdenými termínmi. Tieto skutočnosti oprávňujú spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. odložiť počiatočný čas alebo odstúpiť od nenaplnených časti zmluvy úplne alebo čiastočne. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. je tiež oslobodená od zodpovednosti, ak čas prepravy je prekročený v dôsledku okolností, ktorým sa aj napriek maximálnej starostlivosti nedá vyhnúť a ktorých následky nie je možné odvrátiť. Nenesieme zodpovednosť za veci ponechané vo vozidlách. Vozidlá nesmú byť naložená nad kapacitu.

7 Platobné podmienky

Ground Transportation Logistics Management s.r.o. vykoná predbežnú autorizáciu na Vašej kreditnej karte ako záruku. Platba môže byť vykonaná pred alebo po ukončení služby: v hotovosti, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Prijímame platobné karty ako Maestro, Visa a American Express… V prípade želania zákazníka je možné vykonať platbu v automobile pred alebo po vykonanom transporte. Platba musí byť vykonaná čo najskôr ako Ground Transportation Logistics Management s.r.o. požiada a požadovanú sumu. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. na konci 14-dňovej platobnej lehoty je oprávnený na neuhradené čiastky prirátať sumu úrokov vo výške 0,5% denne z čiastky. V prípade, že dodávateľ nesplnil alebo ak sú okolnosti, že jeho platobná schopnosť je spochybniteľná, spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. si vyhradzuje právo postúpiť pohľadávku a požadovať zálohové platby alebo bezpečnostné vklady. Navyše, spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. je oprávnená, v prípade neplnenia zo strany zákazníka, odstúpiť od všetkých zmlúv.

8 Zrušenie

V prípade, že zákazník od zmluvy odstúpi alebo odstúpi bez toho, aby požadoval výkon od našej spoločnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať primeranú náhradu za usporiadanie a plánovanie. To platí aj v prípade, že zákazník nie je na vine. Ground Transportation Logistics Management s.r.o. je oprávnený odhadnúť sumu odškodnenia. Rozhodujúce pre zrušenie je storno doklad. Zrušenie je možné iba v pracovné dni medzi 9:00 – 20:00. Ak dohodnuté plnenie nie je zrušené písomným potvrdením, potom má zákazník zaplatiť dohodnutú cenu bez zrážok.

Storno poplatky za limuzín a minivany ( do 8 miest.):

Storno poplatky 48 hodín a pred začiatkom – 50% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatky 8 hodín a pred začiatkom – 75% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatky 2 hodiny a pred začiatkom – 100% z dohodnutej sumy rezervácie

Storno poplatky za minibusy, autobusy a autobusy (od 9 miest)

Storno poplatok do 30 dní pred začiatkom – 5% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 29-11 deň pred začiatkom – 10% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 10-3 dní pred začiatkom – 35% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok od 48 hodín pred začiatkom – 60% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok od 24 hodín pred začiatkom – 80% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 4 hodiny a pred začiatkom – 100% z dohodnutej sumy rezervácie

9 Zmluva a vylúčenie z dopravy

Zmluva je predmetom schválenia prepravy cestujúcich a ďalších služieb. Spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy ľudí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a poriadok, kto sa neriadi pokynmi šoféra alebo poškodzuje vozidlo zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.

Ground Transportation Logistics Management Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 948 882 443 alebo mail: booking@gtlm.sk